LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 11/2021/TT-BXD
Ngày 31/08/2021, Bộ XD đã ban hành 3 Thông tư mới gồm:
1. Thông tư 11/2021/TT-BXD: Hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dung.
2. Thông tư 12/2021/TT-BXD: Định mức xây dựng công trình.
3. Thông tư 13/2021/TT-BXD: Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Cả 3 thông tư mới này đều có Hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

A. CẬP NHẬT DỰ TOÁN G8 MỚI
Để cập nhật phần mềm Dự toán G8 mới theo các Thông tư trên, Quý khách hàng làm theo 2 bước sau:
1. Vào menu: ‘Trợ giúp / Cập nhật Dự toán G8‘ để cập nhật phiên bản mới nhất.
2. Vào menu: ‘Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet‘ để tải về đơn giá các Tỉnh đã sửa đổi và bổ sung theo Định mức 12 và Thông tư 13 mới.

B. THAY ĐỔI
I. ĐỐI VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN, DỰ THẦU, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1. Loại bỏ Phương pháp tính Dự toán chi phí xây dựng theo Khối lượng hao phí Vật liệu, Nhân công, Máy & thiết bị thi công và bảng giá tương ứng.
Do đó Bộ XD đã loại bỏ 2 bảng sau:
+ Loại bỏ bảng: Hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho các công tác xây dựng. Tương ứng với sheet: ‘HaoPhiVatTu’ trong Dự toán G8.
Tuy nhiên G8 vẫn giữ lại sheet này cho các công trình cũ hoặc cho việc tính toán Khối lượng và Chi phí từng vật tư bên sheet Tổng hợp vật tư khi đơn vị thi công xây lắp vẫn cần bảng này để dự trù, hoạch định việc mua, chuyên chở, tạm trữ vật liệu của họ hoặc dự trù bố trí 
nhân lực, máy móc thi công thực tế trên công trường.
+ Loại bỏ bảng: Tổng hợp chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp. Tương ứng với sheet: ‘Tổng hợp VT’ trong Dự toán G8.
Tương tự như trên thì Dự toán G8 cũng vẫn giữ lại sheet này.

2. Định mức tỷ lệ % của Chi phí chung và Chi phí nhà tạm được xác định bằng cách Tra bảng theo chi phí xây dựng trước thuế G trong tổng mức đầu tư của cả dự án được duyệt chứ không nội suy theo chi phí trực tiếp T của từng công trình trong dự án như Thông tư 09/2019 cũ.

3. Đối với Dự toán Khảo sát thì Định mức tỷ lệ % chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí Không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định trong khoảng từ 5%-8% chứ không tra bảng như hướng dẫn trong Thông tư 02/2020/TT-BXD cũ nữa.
Nghĩa là lại quay về với hướng dẫn trong Thông tư 09/2019/TT-BXD cũ.

4. Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng xác định theo Tổng của 3 chi phí gồm: 1. Chi phí trực tiếp (T), 2. Chi phí gián tiếp (GT), 3. Thu nhập chịu thuế tính trước (TL). Khác với Thông tư 09/2019 chỉ xác định theo Chi phí trực tiếp (T).

II. ĐỐI VỚI NHÂN CÔNG
1. Thông tư 13/2021 quy định Nhân công phổ thông chia làm 4 Nhóm, từ nhóm 1 đến nhóm 4 thay vì 11 nhóm như trong Thông tư 15/2019 cũ.
Trong đó:
+ Nhóm 1: Các công việc giản đơn như: Phát cây, trồng cỏ, Tháo dỡ, Bốc xếp vận chuyển, Đào đắp đất cát đá….
+ Nhóm 2: Các công tác không thuộc nhóm 1, 3 và 4.
+ Nhóm 3: Công tác lắp đặt máy, sửa chữa máy và thiết bị công trình XD.
+ Nhóm 4: Công tác vận hành máy và thiết bị thi công XD, lái xe các loại.

2. Chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng
Việc chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng do các Tỉnh, TP đã công bố trước ngày 15/10/2021 như sau:
+ Nhóm II: Bằng trung bình của đơn giá nhân công năm nhóm: 2, 3, 4, 5 và 11 đã công bố.
+ Nhóm III: Bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố.
+ Nhóm IV: Bằng trung bình của đơn giá nhân công bốn nhóm: 7, 8, 9 và 10 đã công bố.

Trong phần mềm Dự toán G8, để chuyển đổi Nhóm NC của cả công trình theo quy định của Thông tư 13/2021 mới thì chúng ta làm như sau:
Vào menu: Công trình/ Tiện ích khác/ Chuyển đổi nhân công theo Thông tư

III.) TẢI VỀ
1. Thông tư 11/2021/TT-BXD
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=63

2. Thông tư 12/2021/TT-BXD
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=61

3.Thông tư 13/2021/TT-BXD
https://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=62

 

Zalo
0988 921 607
});