Category Archives: TIN TỨC CẬP NHẬT

LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 11/2021/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 11/2021/TT-BXD Ngày 31/08/2021, Bộ XD đã ban hành 3 Thông tư mới gồm: 1. Thông tư 11/2021/TT-BXD: Hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dung. 2. Thông tư 12/2021/TT-BXD: Định mức xây dựng công trình. 3. Thông tư 13/2021/TT-BXD: Hướng dẫn phương …

ĐẤU THẦU ONLINE TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

Đấu thầu Online qua mạng Internet Ngày nay, công nghệ kỹ thuật ngày càng phát triển, đặc biệt là lĩnh vực viễn thông internet. Do đó, việc mua bán ngoại thương trong đó bao gồm đấu thầu, đấu giá được diễn ra trên internet là chuyện rất đỗi bình thường. Để đáp ứng xu hướng …

TÍNH NHÂN CÔNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THEO THÔNG TƯ 17/2019/TT-BLĐTBXH

Tính đơn giá Nhân công Dịch vụ công ích theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động – thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/12/2019 Theo đó, việc tính đơn giá nhân công cho các công trình Dịch vụ công …

LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 02/2020/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 02/2020/TT-BXD Ngày 20/07/2020, Bộ XD đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD để sửa đổi và bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến Quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: 1. Thông tư 09/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý …

CHI PHÍ LẬP PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT VÀ BÁO CÁO KHẢO SÁT THEO TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP CỘNG CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát theo Tổng chi phí trực tiếp cộng chi phí gián tiếp Dự toán G8 tính chi phí Lập phương án khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát theo Tổng của chi phí Trực tiếp cộng với chi phí Gián tiếp, cho dù theo …

TÍNH CHI PHÍ KIỂM TOÁN VÀ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

Tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/04/2020. Theo đó, việc tính chi …

LẬP QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH 11/2020/NĐ-CP

Lập quyết toán Khối lượng công việc hoàn thành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Lập quyết toán Khối lượng công việc hoàn thành và Khối lượng công việc phát sinh theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/03/2020. Theo đó, việc lập …

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 10/2019/TT-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật Định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD về : Định mức dự toán xây dựng công trình. Định mức này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020Định mức 10/2019 bao gồm các phần : 1. Xây dựng 2. Lắp đặt 3. Khảo …

TÍNH CHI PHÍ QLDA VÀ TƯ VẤN THEO THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD

Tính chi phí QLDA và Tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng. …