Phần mềm dự toán G8 cập nhật QĐ1134/BXD

Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Ngày 08/10/2015 BXD có ban hành quyết định số 1134/QĐ-BXD. Phần mềm dự toán G8 đã và đang cập nhật các định mức đó trên phần mềm. cách thao tác để cập nhật trên phần mềm dự toán G8 như sau: vào menu trợ giúp —> Cập nhật dự toán G8 là Ok

Tải quyết định 1134/2015 QĐ-BXD QĐ 1134-BXD