CHI PHÍ LẬP PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT VÀ BÁO CÁO KHẢO SÁT THEO TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP CỘNG CHI PHÍ GIÁN TIẾP

Chi phí lập phương án khảo sát và báo cáo khảo sát theo Tổng chi phí trực tiếp cộng chi phí gián tiếp
Dự toán G8 tính chi phí Lập phương án khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát theo Tổng của chi phí Trực tiếp cộng với chi phí Gián tiếp, cho dù theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chỉ tính theo Chi phí trực tiếp.
Nguyên nhân là do đã có ý kiến phản ảnh và hỏi trực tiếp Chính phủ của ông Tạ Kim Quảng Trưởng từ tỉnh Trà Vinh, sau đó Bộ Xây dựng trả lời tính theo Tổng chi phí Trực tiếp cộng với chi phí Gián tiếp.
Nội dung chi tiết Hỏi – Đáp như sau :

Ông Tạ Kim Quảng Trưởng (Trà Vinh) phản ánh, theo Phụ lục 9 (Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng:
1.2.4. Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks):
a) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bao gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), cụ thể tại Bảng 9.2:

 

Tổng chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp (tỷ đồng)

   ≤2

  >2

1. Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%)

2

1,5

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%)

3

2,5

Ông Trưởng hỏi, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng = 2% tổng chi phí trực tiếp hay = 2% tổng chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp? 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:
Trong quá trình phát hành văn bản có sự nhầm lẫn, Bộ Xây dựng trân trọng ý kiến của ông Tạ Kim Quang Trưởng và Bộ sẽ đính chính nội dung này. Vì vậy tại điểm 1.2.4 khoản 1.2, Mục 1, Phụ lục số 9 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chi phí trực tiếp cộng với chi phí gián tiếp

LƯU Ý
Nếu vẫn muốn tính Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát chỉ theo Chi phí trực tiếp (T) thì tải về và cài đặt lại G8 theo các link dưới đây:
1.) Bộ cài đặt
www.dutoang8.com/Setup/PhucVuKSTheoT/Enterprise/CaiDat.exe
(Dùng để cài đặt mới Dự toán G8 trên máy tính chưa từng đươc cài đặt G8)

2.) Bộ cập nhật – bản Enterprise
www.dutoang8.com/Setup/PhucVuKSTheoT/Enterprise/CapNhatG8Version2010.exe
(Dùng để cập nhật lại Dự toán G8  – bản Enterprise trên máy tính đã đươc cài đặt G8 rồi)

3.) Bộ cập nhật – bản Limit
www.dutoang8.com/Setup/PhucVuKSTheoT/GiaRe/CapNhatG8Version2010.exe
(Dùng để cập nhật lại Dự toán G8 – bản Limit trên máy tính đã đươc cài đặt G8 rồi)

 

Nguồn: Chinhphu.vn

Link 1:
http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Chi-phi-lap-phuong-an-khao-sat-va-bao-cao-khao-sat/24953.vgp

Link 2:
http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Chi-phi-lap-phuong-an-khao-sat-va-bao-cao-khao-sat/393604.vgp

Link 3:
https://baoxaydung.com.vn/chi-phi-lap-phuong-an-khao-sat-va-bao-cao-khao-sat-277684.html