LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 02/2020/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 02/2020/TT-BXD
Ngày 20/07/2020, Bộ XD đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD để sửa đổi và bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến Quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:
1. Thông tư 09/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
2. Thông tư 10/2019/TT-BXD: Định mức xây dựng công trình
3. Thông tư 11/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
4. Thông tư 15/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư 02/2020 có hiệu lực từ ngày 05/09/2020.
Trong phần mềm Dự toán G8 vào menu: Trợ giúp / Cập nhật Dự toán G8 để cập nhật phiên bản mới nhất đã theo Thông tư 02/2020.
Đồng thời vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet để tải về đơn giá các Tỉnh đã sửa đổi và bổ sung theo Thông tư này.
Chi tiết thay đổi như sau:

I. ĐỐI VỚI ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
Sửa đổi và bổ sung rất nhiều Định mức xây dựng của các công tác đã được ban hành trong Thông tư 10/2019/TT-BXD cũ.
Các sửa đổi này được thể hiện trong Phụ lục II, Thông tư 02/2020/TT-BXD

II. ĐỐI VỚI NHÂN CÔNG
+ Đơn giá Nhân công vẫn được tính toán theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
+ Thay đổi một số trong việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng bình quân của các Tỉnh và Sở XD:
– Các tỉnh chỉ cần tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ XD công bố mà không cần bắt buộc phải phù hợp với khung đơn giá nhân công này nữa.
– Khi công bố Đơn giá nhân công xây dựng bình quân thì các Tỉnh không cần phải gửi kết quả về Bộ XD để quản lý và theo dõi nữa.

III. ĐỐI VỚI MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
+ Sửa đổi, bổ sung định mức Khấu hao, Sửa chữa, Nhiên liệu, Nhân công điều khiển máy và Chi phí khác của khá nhiều loại Máy và thiết bị thi công đã được ban hành trong Thông tư 11/2019/TT-BXD cũ. Các sửa đổi này được thể hiện trong Phụ lục III, Thông tư 02/2020/TT-BXD.
+ Các công trình phụ trợ phục vụ cho Máy và thiết bị thi công như: Nhà bao che cho máy, Nền móng máy, Hệ thống cấp điện nước và một số công tác phục vụ việc Lắp đặt, Vận hành thử một số loại máy thì được lập dự toán riêng và được tính vào Chi phí khác của Dự toán 
công trình chứ không phải Chi phí gián tiếp như trong Thông tư 11/2019/TT-BXD cũ.
+ Máy và thiết bị thi công làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức Khấu hao và Sửa chữa đều được nhân với hệ số 1,05 (thêm 5%)
.

IV. ĐỐI VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN, DỰ THẦU, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1.) Bãi bỏ chi phí Gián tiếp khác
Trong chi phí Gián tiếp không còn chi phí Gián tiếp khác, mà chỉ còn 3 chi phí gồm:
+ Chi phí chung
+ Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
+ Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

2.) Đưa chi phí Gián tiếp khác vào Chi phí khác
Các công trình phụ trợ phục vụ cho Máy và thiết bị thi công như: Nhà bao che cho máy, Nền móng máy, Hệ thống cấp điện nước và một số công tác phục vụ việc Lắp đặt, Vận hành thử một số loại máy, v…v thì được lập dự toán riêng và được tính vào Chi phí khác của Dự 
toán công trình chứ không phải Chi phí gián tiếp như trong Thông tư 09/2019/TT-BXD cũ.

3.) Hệ số điều chỉnh k = 0,9
Đối với một số dự án lớn thuộc nhóm A trở lên, có Tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng và tổng chi phí xây dựng trực tiếp không quá 
1.000 tỷ đồng và được chia làm nhiều công trình hoặc nhiều gói thầu triển khai trong nhiều giai đoạn khác nhau thì Tỷ lệ % định mức chi phí chung và nhà tạm phải nhân thêm với Hệ số điều chỉnh k = 0,9

Trong trường hợp này thì vào menu Công trình/ Hệ số chi phí xây lắp.
Sau đó tíck chọn 2 mục sau:
+ Nhân hệ số Chi phí chung với hệ số k 0,9
+ Nhân hệ số Nhà tạm với hệ số k 0,9
để nhân thêm Hệ số điều chỉnh k = 0,9 vào chi phí chung và chi phí nhà tạm.

4.) Thay đổi đối với Dự toán Khảo sát
Định mức tỷ lệ % chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí Không xác định được khối lượng từ thiết kế được xác định theo Bảng 3.9 và 3.10 trong Phụ lục 3 – Thông tư 09/2019/TT-BXD chứ không phải trong khoảng từ 5%-8% như trước đây nữa.

V.) Tải về
Tải về Thông tư 02/2020/TT-BXD TẠI ĐÂY