NGHỊ ĐỊNH 24/2024/NĐ-CP NGÀY 02/03/2024

I. Nghị định 24/2024/NĐ-CP
Ngày 27/02/2024 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP về: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.
Theo đó, các định mức tỷ lệ % cho chi phí trong lựa chọn nhà thầu hầu hết đều tăng gấp đôi so với Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũ.

Cụ thể như sau:
1. Chi phí lập hoặc thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,5% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 40.000.000 đồng.

2. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

3. Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,06% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

4. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

5. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

6. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

7. Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

8. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Đối với các gói thầu có nội dung tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm của cùng chủ đầu tư hoặc các gói thầu phải tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu thì các chi phí: lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính tối đa bằng 50% mức chi phí quy định tại Điều này; trường hợp phải tổ chức đấu thầu lại một phần của gói thầu (đối với gói thầu chia phần) thì chi phí được tính tối đa bằng 50% mức chi phí theo giá trị ước tính của phần tổ chức đấu thầu lại.
Trường hợp tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu thì phải tính toán, bổ sung chi phí lựa chọn nhà thầu vào dự án, dự toán mua sắm phù hợp với thực tế của gói thầu.
Trường hợp đấu thầu quốc tế, chi phí dịch tài liệu được tính phù hợp với giá thị trường, bảo đảm hiệu quả của gói thầu.

9. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị như sau:
a) Giá dự thầu dưới 50.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,03% nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng
b) Giá dự thầu từ 50.000.000.000 đồng đến dưới 100.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,025% nhưng tối thiểu là 15.000.000 đồng
c) Giá dự thầu từ 100.000.000.000 đồng đến dưới 200.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,02% nhưng tối thiểu là 25.000.000 đồng
d) Giá dự thầu từ 200.000.000.000 đồng trở lên, tỷ lệ 0,015% nhưng tối thiểu là 40.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 27/02/2024).

II. Cập nhật Dự toán G8
Dự toán G8 đã cập nhật Nghị định 24/2024/NĐ-CP trong sheet “TH kinh phí”
Để cập nhật phiên bản G8 mới nhất, xin hãy vào menu: “Trợ giúp/ Cập nhật Dự toán G8/ Cập nhật“. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.

III. Chuyển đổi với công trình cũ
+ Nếu mở công trình cũ thì G8 sẽ vẫn tính theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP trước đây
+ Để công trình cũ theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP mới thì xin hãy sang sheet “TH kinh phí”. Sau đó click vào mục “Nạp lại mẫu” trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

IV. Tải về
Tải về Nghị định 24/2024/NĐ-CP tại đây:

https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-24-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-300812-d1.html

Zalo
0988 921 607
});