LẬP DỰ TOÁN THEO THÔNG TƯ 09/2019/TT-BXD

Lập dự toán theo Thông tư 09/2019/TT-BXD
Ngày 26/12/2019 Bộ XD đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Theo đó việc Lập dự toán, Dự thầu, Lập tổng mức đầu tư, Thanh quyết toán công trình v…v sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư này.
Dự toán G8 đã có phiên bản mới: Cập nhật Thông tư 09/2019 của Bộ XD

 

 

I.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ 06/2016/TT-BXD

 


So với Thông tư cũ số 06/2016/TT-BXD thì Thông tư mới 09 năm 2019 có một số thay đổi căn bản, đó là:

1.) Bổ sung thêm Chi phí gián tiếp
Bổ sung thêm chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung, Chi phí lán trại nhà tạm, Chi phí các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và Chi phí gián tiếp khác.

2.) Không còn Chi phí Hạng mục chung
Không còn chi phí Hạng mục chung, mà các chi phí trong Hạng mục chung trước đây như chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp.

3.) Dự toán gói thầu không còn Hạng mục chung
Do các chi phí trong Hạng mục chung trước đây bao gồm chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp để tính chi phí xây dựng trước thuế.
Do đó dự toán gói thầu không còn Hạng mục chung nữa, mà chỉ gồm Chi phí xây dựng và Chi phí dự phòng.

4.) Nội suy chi phí chung theo chi phí trực tiếp
Chi phí chung được nội suy theo chi phí trực tiếp T chứ không theo chi phí xây dựng trước thuế G nữa.

5.) Chi phí tư vấn được tính có chi phí gián tiếp.
Chi phí xây dựng trước thuế G bao gồm chi phí gián tiếp. Do đó, các chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư XD sẽ được tính theo tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trước thuế bao gồm chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định khối lượng khi thiết kế, chi phí gián tiếp khác.
Trong khi theo thông tư 06/2016 cũ thì chi chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định KL… nằm trong Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác nên không được tham gia trong việc tính chi phí QLDA và Tư vấn ĐTXD.

6.) Tỷ lệ % chi phí chung cao hơn
So với thông tư 06/2016 thì định mức tỷ lệ % của chi phí chung cao hơn.

7.) Chi phí nhà tạm phải nội suy
Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công phải nội suy theo chi phí trực tiếp.
Tỷ lệ % nhà tạm giao động từ 0,9% đến 1,2% đối với công trình thông thường và từ 1,8% đến 2,3% đối với công trình XD theo tuyến dài.

 

 
II.) CẬP NHẬT DỰ TOÁN G8

 


Để cập nhật Dự toán G8 mới thì chúng ta làm như sau :

+ Mở phần mềm Dự toán G8.

+ Vào menu Trợ giúp / Cập nhật Dự toán G8.

+ Làm theo hướng dẫn của G8 khi đó để cập nhật.

+ Mở lại phần mềm Dự toán G8 (sau khi đã cập nhật xong)

+ Sang các sheet ‘THKP hạng mục’  và  ‘Chiết tính’.

   Tại mục ‘Thông tư’ trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình chọn ‘Thông tư 09/2019/TT-BXD’

+ Nhấn nút F5 để G8 tính lại theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

 

 
III.) Tải về

 


Tải về Thông tư 09/2019/TT-BXD TẠI ĐÂY