THÔNG TƯ 14/2023/TT-BXD

Thông tư 14/2023/TT-BXD
(17/1/2024)
Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

1. Nội dung chính
Thông tư 14 chủ yếu liên quan đến việc Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công.
Theo đó, Sở Xây dựng các tỉnh thực hiện việc công bố theo mẫu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành và gửi kết quả công bố kèm theo tệp dữ liệu điện tử về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.
Đối với việc tính dự toán, dự thầu vẫn theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

2. Tải về
Tải về Thông tư 14/2023/TT-BXD tại đâyhttps://moc.gov.vn/pl/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=166