TÍNH NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 189/2019 VÀ CA MÁY THEO QĐ 689/2017 HÀ NỘI

Tính nhân công theo Quyết định 189/2019 và Ca máy theo QĐ 689/2017 Hà Nội
Ngày 10/01/2019, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc : ‘Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội’.
Trước đó, ngày 09/02/2017 TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 689/QĐ-UBND về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.
Để áp dụng QĐ 189 và 689 trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau:
 

 

I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội
+   Vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet.
+   Chọn ‘Hà Nội’ rồi nhấn nút ‘Chấp nhận’ để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.

Bước 2 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp / Cập nhật dự toán G8.

Bước 3
+   Sang bảng (sheet) ‘Đầu vào’.

+   Click vào mục ‘ Tính lương theo ‘ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ‘ QĐ 189/2019 Hà Nội (theo TT 05/2016)’

+   Click vào mục ‘Vùng’ để chọn khu vực mà công trình triển khai, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Ba Vì v…v

+   Trong sheet ‘Đầu vào’ :
– Không được điền bất kỳ Tỷ lệ phụ cấp nào từ ô D10 đến ô D19 (cứ để mặc định 0%) trừ trường hợp có chỉ định cụ thể từ chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền.
– Kể cả ‘Phụ cấp bảo hiểm’ ở ô D18 cũng để là 0,0% vì Chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động sẽ được tính trong ‘Chi phí chung’ sau này.
– Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D22 đến  D25

+   Sang sheet ‘Nhân công’ để xem G8 đã áp cho chúng ta bảng giá NC giống như bảng nhân công của QĐ 189.

+   Tíck chọn mục ‘Link nhân công’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để link (liên kết công thức) đơn giá NC đã tính được sang đơn giá NC ở cột ‘Giá tháng’ bên sheet ‘Giá tháng’.
II.) ÁP ĐƠN GIÁ CA MÁY THEO QĐ 689/2017/QĐ-UBND

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội (nếu chưa tải lại) như hướng dẫn ở mục I.) phía trên

Bước 2 : Sang sheet ‘Giá tháng’
+ Để vào 1 ô bất kỳ trên cột Giá tháng, click phải chuột rồi chọn menu ‘Lắp lại giá ca máy’

+ Chọn ‘GM689_2017’ rồi nhấn nút ‘Chấp nhận’ để áp lại đơn giá ca máy cho các công tác.
III.) TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY
Để tính thêm bù giá Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy vào Chi phí Máy thi công đã được áp theo Đơn giá Ca máy 689/2017 từ trước đó thì chúng ta làm như sau:

 


+ Sang sheet ‘NhienLieu’.

 

 

+ Điền Mức lương đầu vào

 


1.  Điền Mức lương đầu vào Gốc, ô D7 giá trị: 2.259.869 (đ)

 


Giải trình:

 


Giá trị 2.259.869 (đ) ở trên được tính bằng cách lấy tổng Giá NC thị trường ở Trang số 3, QĐ 688/2017/QĐ-UBND Vùng I và II, chia 6, rồi chia tiếp cho 2,355 như sau:
(4.146.079 + 5.441.737 + 6.882.124 + 4.071.960 + 5.067.795 + 6.322.255) / 6 / 2,355 = 2.259.869 (đ)
trong đó 2,355 là Hệ số lương của NC bậc 3,5/7 – Nhóm I.
Đây là cách mà Sở XD Hà Nội dùng để tính ra Mức lương đầu vào khi tính đơn giá ca máy số 689/2017/QĐ-UBND.

 

 

2.  Điền Mức lương đầu vào Hiện tại, ô H7 giá trị:

 


Vùng I  : 2.529.862 (đ)

 


Vùng II : 2.423.991 (đ)

 


Vùng III: 2.252.789 (đ)

 


(Sang sheet ‘Nhân công’ để xem cách tính ra các Mức lương đầu vào Hiện tại trên)

+ Tíck chọn mục ‘Tính lương gốc’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình.

+ Click mục ‘Nhập giá NL’ để nhập vào Đơn giá nhiên liệu trước thuế VAT.
Trong đó :
– Đơn giá gốc : là đơn giá NL tương ứng với đơn giá NL ở trang 6, QĐ 689/2017 như sau:
Xăng: 14.882 đ/lít;   Diezel: 11.364 đ/lít;   Điện: 1.638 đ/kwh

– Đơn giá H.T : là đơn giá NL tại thời điểm lập dự toán, hồ sơ thầu…

 


1.  Giá xăng dầu xem trong Thông cáo báo chí của Petrolimex:

 

 https://www.petrolimex.com.vn/nd/thong-cao-bao-chi.html
2.  Giá điện lấy trong Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/03/2019: 

 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Quyet-dinh-so-648QD-BCT-ngay-2032019-ve-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-va-quy-dinh-gia-ban-dien-9-130-23316.aspx

+ Click vào mục ‘Tùy chọn khác…’.

+ Bỏ tíck chọn mục ‘Lương hiện tại theo QĐ 189/2019 Hà Nội…’ để G8 tính Lương thợ lái máy theo Thông tư 05/2016/TT-BXD

 


Lưu ý:

 


Nếu không muốn tính Bù lương thợ lái máy thì: Bỏ tíck chọn mục ‘Bù lương vào Bù 1 ca’ để G8 không tính thêm Bù lương thợ lái máy mà chỉ bù Nhiên liệu.

+ Click nút ‘Chấp nhận’.

+ Vào menu ‘Cấu hình’ --> ‘Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy’, rồi click nút ‘Yes’.
Khi đó G8 sẽ tính Bù giá Nhiên liệu vào cả 3 sheet gồm: Đơn giá chi tiết, THKP hạng mục, Chiết tính.

 


IV.) TẢI VỀ (Download)

 

 

1.) Đơn giá Nhân công số 189/2019 Hà Nội :

 


https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/10888828/qdub-189-2019-01_signed.pdf

Hoặc:       https://hanoi.gov.vn/ko/ubndthanhpho/-/hn/AlBuH0bMcRAB/2807/2822085/2/cong-bo-gia-nhan-cong-thi-truong-trong-linh-vuc-xay-dung.html;jsessionid=JaRXbGhqwWgO6169-mGd4OUc.app2

 

 

2.) Đơn giá Nhân công số 688/2017 Hà Nội :

 


https://www.thudo.gov.vn/documentdetail.aspx?vbid=8820730a-2b5c-d840-837e-4df7202c9f43

 

 

3.) Đơn giá Ca máy số 689/2017 Hà Nội :

 


https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=114da283-a554-7e41-a380-0dd761ea6810&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-9853-75ca5f67ea47