Tổng hợp dự toán cho dự án gồm nhiều loại công trình khác nhau trên dự toán g8

Tổng hợp Dự toán cho dự án gồm nhiều loại Công trình khác nhau trên phần mềm dự toán G8

I.) VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Trước đây khi chưa có Thông tư 06/2016/TT-BXD (TT 06) thì với Dự án gồm nhiều loại công trình khác nhau như Dân dụng, Giao thông, NN & PTNT, Hạ tầng kỹ thuật v…v thì có thể tách mỗi công trình này thành một file dự toán để tính riêng.

Mỗi file lại cho một bảng ‘Tổng hợp Dự toán xây dựng công trình’ trong sheet ‘TH kinh phí’ ứng với một loại công trình khác nhau.

Sau cùng, người làm dự toán phải làm thủ công trong Excel một bảng để tổng hợp các bảng Tổng dự toán này lại cho cả dự án.

Điều này quả là mất thời gian và phức tạp !

Tuy nhiên kể từ ngày 01/05/2016 khi TT 06 có hiệu lực thi hành thì cách làm trên không còn phù hợp nữa.

Lý do là TT 06 yêu cầu phải nội suy Định mức (tỷ lệ %) của Chi phí chung dựa trên Tổng chi phí XD trước thuế của cả dự án bao gồm các công trình Dân dụng, Giao thông, NN & PTNT, Hạ tầng kỹ thuật v…v cộng lại.

Do đó chúng ta phải để các công trình khác nhau trong dự án này chung trong 1 file để tính toán chính xác tỷ lệ % chi phí chung.

II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8

Bước 1

– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : vào menu ‘Trợ giúp --> Cập nhật Dự toán G8‘.

– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật lên G8 phiên bản mới nhất.

Bước 2

Nhập các hạng mục tương ứng với các loại công trình khác nhau

– Trong sheet “Công trình” nhập các hạng mục.

Ví dụ nhập 4 hạng mục gồm : Dân dụng, Giao thông, NN & PTNT và Hạ tầng kỹ thuật.

Mỗi một hạng mục được bắt đầu bởi mã số “HM” và kết thúc bởi mã “THM”

– Sau đó nhập tiếp các công tác trong mỗi hạng mục, ví dụ nhập các công tác Bê tông mã AF, công tác xây mã AE v…

Bước 3

Khai báo Loại công trình, Cấp công trình, Loại thiết kế và các thông số khác cho công trình.

– Vào menu Công trình --> Hệ số chi phí xây lắp.

– Tíck chọn từng hạng mục : Dân dụng, Giao thông v…v ở bảng danh sách các hạng mục phía dưới cùng.

– Chọn “Loại hạng mục” là “Xây dựng”

– Tíck chọn mục ”Tự nội suy tỷ lệ chi phí chung”

– Chọn “Nhóm công trình”, ví dụ : 11.) Công trình dân dụng,  31.) Công trình giao thông,  51.) Công trình hạ tầng kỹ thuật v…v

– Chọn “Cấp công trình”, ví dụ : Cấp đặc biệt, Cấp I, Cấp II, Cấp III hoặc Cấp IV.

– Chọn “Loại thiết kế”, ví dụ : Thiết kế 1 bước, Thiết kế 2 bước hoặc Thiết kế 3 bước.

– Điền tiếp các mục còn lại như : Tỷ lệ thuế tính trước, Hệ số riêng VL, NC Máy (nếu có) v…v

– Click nút “Chấp nhận”

Bước 4

Kết quả tính toán :

– Sang sheet ‘THKP hạng mục’ để xem G8 đã tự nội suy định mức (tỷ lệ  %) chi phí chung dựa theo Tổng chi phí xây dựng trước thuế của các hạng mục Dân dụng, Giao thông, NN & PTNT, Hạ tầng KT v…v.

– Sang sheet ‘TH kinh phí’, click vào mục “Phân bổ chi phí TB” để phân bổ lại Chi phí thiết bị cho các hạng mục trong công trình.
Cuối cùng xem kết quả G8 tự nội suy định mức (tỷ lệ  %) chi phí QLDA, Tư vấn đầu tư XD và các chi phí khác dựa theo Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị trước thuế của mỗi hạng mục Dân dụng, Giao thông, NN & PTNT, Hạ tầng KT v…v

Zalo
0988 921 607
});