Tag Archives: ĐƠN GIÁ TỈNH LÂM ĐỒNG 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1614/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 …