Author Archives: Toàn đức

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024 ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH 2024 THEO QĐ 07/2024 VÀ 08/2024/QĐ-UBND : ĐƠN GIÁ CÔNG ÍCH & ĐỊNH MỨC XD CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 30/01/2024 CĂN CỨ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ : – Căn cứ luật tổ chức chính quyền …

NGHỊ ĐỊNH 24/2024/NĐ-CP NGÀY 02/03/2024

I. Nghị định 24/2024/NĐ-CP Ngày 27/02/2024 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 24/2024/NĐ-CP về: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các định mức tỷ lệ % cho chi phí trong lựa chọn nhà thầu hầu hết đều tăng …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 10/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 17/01/2024. Bảng giá ca máy thiết bị Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 249-250-251-252-253-254/QĐ-UBND -Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 249-250-251-252-253-254/QĐ-UBND. Về công bố bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa …

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ TNVL TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 4166/QĐ-UBND

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA VÀ TNVL TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 4166/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 4166/QĐ-UBND về đơn giá phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu trên địa bàn tỉnh. Quyết …

THÔNG TƯ 14/2023/TT-BXD

Thông tư 14/2023/TT-BXD (17/1/2024) Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 955/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 955/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2023-2024. Quyết định này ban hành thay …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ : 1905/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 Quyết định 1905/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023. Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định 69/QĐ-SXD …

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

ĐƠN GIÁ MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 1614/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 …

ĐƠN GIÁ MỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 2966/QĐ-UBND Ngày 21/7/2023 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2023 theo Quyết định 2966/QĐ-UBND. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định và quản …